عسل چیست ؟

عسل در واقع استفراغ زنبور عسل است که آب آن گرفته شده است.

۱ بیشتر ۱ نظر